ข่าวประกาศภายใน

นักศึกษาหลักสูตร สพ.บ.2546 ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา VMAH0213 VMAH0214 VMAH0215 และ VMAH0220

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร สพ.บ. 2546 คนใดที่ยังไม่ผ่านวิชาต่อไปนี้   
               
  รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต    
  VMAH0213 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 3    
    (Management of Livestock Farming)      
  VMAH0214 การปรับปรุงสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 3    
    (Genetic Improvement of Livestock)      
  VMAH0215 การจัดการทุ่งหญ้า 3    
    (Pasture Management)      
  VMAH0220 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3    
    (Principle of Aquaculture)      
               
ขอให้นักศึกษาติดต่อ ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์หัวหน้าสาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยประสานกับธุรการ อาคาร R ก่อนเข้าพบ    


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102