กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560

 

 

ภาคฤดร้อนปีการศึกษา 2559 วิชาที่ทำการเปิดการเรียนการสอน ได้แก่

1.) VMCL 4371* ชีวสถิติสำหรับวิชาชีพสัตวแพทย์ (Biostatistics for Veterinary Science) 

2.) VMAS 3266   หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Principles of Aquaculture)

 

ภาคฤดร้อนปีการศึกษา 2560 วิชาที่ทำการเปิดการเรียนการสอน ได้แก่

1.) VMAS 3267* คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์ (Computer for Animal Science Research )

2.) VMPR 3268   พันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Genetics)