ข่าวประกาศภายใน

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2559

ขอความกรุณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา

ปีการศึกษา 2/2559

ที่มีความประสงค์ที่จะสั่งยาและเวชภัณฑ์ ผ่านคลังยาฯ

ส่งรายการยาและเวชภัณฑ์ได้ที่อีเมลล์

 pms.vetmut@gmail.com

ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดยสามารถ download แบบฟอร์ม excel
และกรอกใส่ไฟล์ excel ได้ 
ที่นี่ หรือไฟล์ PDF ที่นี่ หรือตามไฟล์แนบ

แจ้งเรื่องนโยบายจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102