คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2560

ขอความกรุณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ที่มีความประสงค์ที่จะสั่งยาและเวชภัณฑ์ ผ่านคลังยาฯ ส่งรายการยาและเวชภัณฑ์ได้ที่อีเมล์ของฝ่ายคลังยา
อีเมล์ pms.vetmut@gmail.com
 
ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
โดยสามารถ download แบบฟอร์ม excel
และกรอกใส่ไฟล์ excel ได้ 
ที่นี่ หรือไฟล์ PDF ที่นี่ หรือตามไฟล์แนบ

แจ้งเรื่องนโยบายจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102