การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2560

ขอความกรุณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ที่มีความประสงค์ที่จะสั่งยาและเวชภัณฑ์ ผ่านคลังยาฯ ส่งรายการยาและเวชภัณฑ์ได้ที่อีเมล์ของฝ่ายคลังยา
อีเมล์ pms.vetmut@gmail.com
 
ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
โดยสามารถ download แบบฟอร์ม excel
และกรอกใส่ไฟล์ excel ได้ 
ที่นี่ หรือไฟล์ PDF ที่นี่ หรือตามไฟล์แนบ

แจ้งเรื่องนโยบายจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย