คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 

หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Veterinary Education Unit: Mahanakorn University of Technology

คณะกรรมการ
๑.       คณบดี ประธานอำนวยการ
๒.       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
๓.       ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร  ตนพิทักษ์ กรรมการ
๔.       อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี  อินทรพักตร์ กรรมการ
๕.       ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์ กรรมการ
๖.       ผศ.น.สพ.ดร.จำลอง  มิตรชาวไทย กรรมการ
๗.       อ.น.สพ.ดร.เจษฎา  รุ้งภู่ประดิษฐ์ กรรมการ
๘.       อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา  ขำพูล กรรมการ
๙.      อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ  โสตถิพันธุ์ กรรมการ
๑๐.  อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ  ชัยชนะศักดิ์ กรรมการ
๑๑.  อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย  แสงทอง กรรมการ
๑๒.  อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์  เลาหรัชตธานินทร์ กรรมการ
๑๓.  ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ  บรรณจิระกุล กรรมการ
๑๔.  อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช กรรมการ
๑๕.  อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร  รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ กรรมการ
๑๖.  อ.น.สพ.เกียรติชัย  โรจนมงคล กรรมการและเลขานุการ
๑๗.  คุณสุนิสา สุชาติธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภาระหน้าที่

๑.      พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

๒. ศึกษาวิจัยด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและนำเสนอผลงานวิจัย/ประเด็นด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาในทุกปี โดยแต่ละสถาบันเวียนกันเป็นเจ้าภาพหรืออาจร่วมกับการประชุมวิชาการของสัตวแพทยสมาคมหรือสัตวแพทยสภา แล้วนำผลการประชุมแต่ละปีไปพิจารณาเป็นหัวข้อสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาในทุกรอบ ๖-๗ ปี

๓.      จัดอบรมแก่อาจารย์ใหม่ แรกเริ่มปฏิบัติงาน และคณาจารย์ทั้งหมดเป็นระยะๆในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา แนวคิดหรือทฤษฎี และวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆเพื่อให้คณาจารย์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

๔.      ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102