เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 

ประกาศภายในสำหรับบุคลากร

 ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559 11 ม.ค. 2560 | 09:28:53

 นักศึกษาในหลักสูตรเก่าที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหม่ทดแทน 22 ธ.ค. 2559 | 16:24:38

 เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 2555 รายวิชา Veterinary research project 6 ธ.ค. 2559 | 11:21:59

 ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 6 ธ.ค. 2559 | 11:01:06

 กำหนดช่วงเวลาการเข้าพบ หัวหน้าสาขาเพื่อลงนามบนใบลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2559 6 ธ.ค. 2559 | 10:44:00

 ขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 3 ส.ค. 2559 | 16:22:09

 การจัดทำปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. 2559 | 10:20:39

 ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 และปฏิทินตารางสอบทุกชั้นปี (กลางภาค - ประจำภาค) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 14 ก.ค. 2559 | 18:03:14

 ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 14 ก.ค. 2559 | 17:58:09

 กำหนดการเปิดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ 2560 23 พ.ค. 2559 | 17:32:30

 การนำเสนอปัญหาพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2558 19 เม.ย. 2559 | 12:20:01

 ไฟล์สำหรับจัดทำ มคอ.3 หมวดที่ 4 11 ส.ค. 2558 | 17:02:19

 การปิดรายวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเก่า 3 ส.ค. 2558 | 13:49:30

 ให้นักศึกษารหัส 51-52-53-54-55 ดาวน์โหลดและศึกษา "คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ "  7 มิ.ย. 2555 | 16:28:00

 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านคลังยา เวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2/2559 10 มี.ค. 2555 | 10:25:48

 แบบบันทึกการรับคำปรึกษาของนักศึกษา แบบฟอร์มใหม่ของมหาวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2554 | 15:42:12

 ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ๒๕๔๖ 22 พ.ย. 2553 | 11:44:40

 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 16 มิ.ย. 2553 | 19:38:46

 

ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
คณะและภาควิชา
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail
MUT-KM
MUT-eBioservice
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102