เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
 
 
 

งานวิจัย

ปณิธาณด้านงานวิจัยของคณะ
"คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการนำไปใช้ในภาคธุรกิจ"


คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักเกณฑ์และกฏระเบียบ

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียด

ขั้นตอนการขออนุมัติเกี่ยวกับผลงานวิจัย (โดยสรุป)
รายละเอียด

ขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม และการดําเนินโครงการวิจัย
(สําหรับงบประมาณวิจัยที่ขอและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

รายละเอียด

ขั้นตอนการของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2559
รายละเอียดรายชื่อวารสารทางสัตวแพทย์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

วารสารไทย

1. Cat magazine
2. Dogazine
3. Feed & Livestock
4. VET digest
5. VPN (Veterinary Practitioner News)
6. ข่าวสารเกษตรศาสตร์
7. ข่าวสารพืชอาหารสัตว์
8. จุลสารโรงพยาบาลปศุสัตว์
9. นิตยสารสัตว์น้ำ
10. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
11. โลกปศุสัตว์
12. โลกสุกร
13. วารสารการประมง
14. วารสารการสัตว์
15. วารสารข่าวปศุสัตว์
16. วารสารวิชาการปศุสัตว์ เขต5
17. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร
18. วารสารสัตวบาล
19. วารสารสัตวแพทย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
20. วารสารสัตว์แพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
21. วารสารสัตวแพทย์ศาสตร์ มข.
22. เวชชสารสัตวแพทย์
23. สัตวแพทย์มหานครสาร
24. สัตวแพทยสาร
25. สัตว์เศรษฐกิจ

วารสารต่างประเทศ
1. Avian Diseases
2. Avian Pathology
3. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
4. Clinic in Laboratory Medicine
5. Comparative Immunology Microbiology & Infectious Diseases
6. Diseases of Aquatic Organisms
7. In Practice
8. International Hatchery Practice
9. International Poultry Production
10. Journal of Animal Physiology and Animal Nutritionา
11. Journal of Animal Science
12. Journal of Dairy Science
13. Journal of Small Animal Practice
14. Journal of The American Veterinary Medical Association
15. Journal of Zoo and Wildlife Medicine
16. Pig Progress
17. Reproduction
18. The Veterinary Clinics of North America : Equine Practice
19. The Veterinary Clinics of North America : Food Animal Practice
20. The Veterinary Clinics of North America : Small Animal Practice
21. The Veterinary Record
22. Veepro Magazine
23. Veterinary Bulletin
24. Veterinary Pathology
25. Veterinary Radiology & Ultrasound
26. Veterinary Surgery


Link การค้นหาข้อมูล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


แหล่งสนับสนุนงานวิจัย
สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


TOP
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้

VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102