คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
E-Mail : weerapun@mut.ac.th
     
 

Link หางานสัตวแแพทย์

- เว็บไซต์ jobthai.com
- Facebook ตำแหน่งงานสัตวแพทย์ บอกต่อกัน
TOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2562 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Innovation for Street Food 2018

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิอรุณสวัสดี ประจำปี พ.ศ.2560

 ข่าวประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
- พิธีทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์และทำบุญให้สัตว์ทดลอง
- กีฬาสีสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
- โครงการนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25
- โครงการ “ตามติดชีวิตสัตวแพทย์บริการ”TOP

ประมวลภาพกิจกรรม

 รายชื่อนักศึกษาสัตวแพทย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ประจำปี 2560

 ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

 ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

 ประมวลภาพงานกีฬาสีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557

 ประมวลภาพกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

 ประมวลภาพกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ครั้งที่ 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556


TOP
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102