คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 
ค้นหาเจ้าหน้าที่ :


เจ้าหน้าที่

สุวรรณวิไล สะนิละ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R401
E-Mail : suwanwil@mut.ac.th


เนาวรัตน์ งามเมือง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : naowarat@mut.ac.th


พัชรีย์ กองเป็ง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ห้องพัก : R130
E-Mail : gpachare@mut.ac.th


สุนิสา สุชาติธรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : ธุรการ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R119
E-Mail : sunisa@mut.ac.th


เนาว์รัตน์ เลาะเนาะ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : lnouwa49@mut.ac.th


อรุณี บุญศรี
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R138
E-Mail : barune36@mut.ac.th


สามารถ สุวรรณเคน
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ห้องพัก : R134
E-Mail : samart@mut.ac.th


ณรงค์ชัย สังประพน
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : naroncha@mut.ac.th


นาตยา ดีเสมอ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : สาขาวิชาพรีคลินิก
ห้องพัก : R137
E-Mail : nattaya@mut.ac.th


กาญจน์ศิริ พิมพ์วาปี
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ห้องพัก : R131
E-Mail : sirirat@mut.ac.th


ณัจฉรียา คะณะสา
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : สาขาวิชาคลินิก
ห้องพัก : R203
E-Mail : nittaya@mut.ac.th


นิติศักดิ์ เวชสาร
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ห้องพัก : R132
E-Mail : nitisak@mut.ac.th


อัจฉราภรณ์ นวนจันทร์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R133
E-Mail : najcha52@mut.ac.th


ศิริจันทร์ ช่วงจั่น
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ห้องพัก : R135
E-Mail : sirichan@mut.ac.th


จำเนียร ประสาทนาค
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : สาขาวิชาพรีคลินิก
ห้องพัก : R137
E-Mail : jumnen@mut.ac.th


ชวลิต พ่วงรอด
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ห้องพัก : I107
E-Mail : chawalit@mut.ac.th


กรรณิการ์ แสงฉาย
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R137
E-Mail : skanni27@mut.ac.th


กิ่งกาญจน์ วงศ์ทอง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คลังยาเวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail : wkingk35@mut.ac.th


กิตติพงษ์ จงบริบูรณ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : jkitip39@mut.ac.th


กิตติยา ไกรเพ็ชร์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
ห้องพัก : อาคาร PSC
E-Mail : -


จตุพร ปราบราบ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : -


ณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail : nutnaree@mut.ac.th


บุญเชิด เจียมสง่า
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail : jboonc60@mut.ac.th


พรพรรณ นิ่มสมบัติ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : npornp40@mut.ac.th


ฟารีส ชื่นภักดี
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
ห้องพัก : I106
E-Mail : faris@mut.ac.th


วงศกร ยังเหลือ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ห้องพัก : -
E-Mail : -


วัฒนศักดิ์ สุขศรี
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : -


วิยะลักษณ์ มั่นคง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : viyaluck@mut.ac.th


หัทยา วุฒิบุญญะ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : สาขาวิชาคลินิก
ห้องพัก : I301
E-Mail : -


อรรถกร อัศวบวรนันท์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : -


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102