คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 
ค้นหาอาจารย์ :


อาจารย์

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I402
E-Mail : jatuporn@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : thanonsa@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : walaipor@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R204
E-Mail : saraya@mut.ac.th, anupriwan@yahoo.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : sumrarn@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : wjitbanj@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : ศูนย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เบอร์โทรภายใน 3118
E-Mail : niphinidda@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I104
E-Mail : rsakchai@mut.ac.th, rsakchai@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I104
E-Mail : teerawat@mut.ac.th


ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ น.สพ.ดร.ณัฐพลฬ์ แสงกาญจนวนิช
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : snutta60@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I104
E-Mail : tassanee@mut.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : darsaniy@mut.ac.th


อาจารย์ จุฬาภา สอนกลิ่น
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : schulabh@mut.ac.th


อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I104
E-Mail : tippawan@mut.ac.th, jantafong1980@gmail.com


อาจารย์ ดร.วริษฐา อังศิริจินดา
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : waristha@mut.ac.th


อาจารย์ ดร.สุชีรา โชติกธรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R304
E-Mail : sucheera@mut.ac.th


อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาพรีคลีนิก
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : ssunisa@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : nathavut@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : grisada@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : jetsada@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R152
E-Mail : tanasid@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกันสดาร
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาคลินิค
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I105
E-Mail : teerapol@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : mongkol@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : -


อาจารย์ น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : somyod@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคลินิกสำหรับม้า
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I105
E-Mail : pthanako@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : athana31@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ธีรวินท์ บัวมา
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R304
E-Mail : -


อาจารย์ น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : snattach@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I301
E-Mail : patipan@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.พิชานนต์ จิยังศุวัต
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : cphich39@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : weerapun@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I106
E-Mail : supphath@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R121
E-Mail : somchin@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : rsitthic@mut.ac.th


อาจารย์ น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : boonsriroj@hotmail.com


อาจารย์ น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการคลังยาเวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : anusorn@mut.ac.th


อาจารย์ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : montri@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.กรกมล หาญชัย
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I301
E-Mail : kornkamo@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail : mkhwan64@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : jitra@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
E-Mail : charinto@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.โชติกา ทิวาลัย
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I301
E-Mail : chotiga@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : titaree@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I108
E-Mail : -


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : doungjit@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R304
E-Mail : duangjai@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : pdanai@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I108
E-Mail : thuchada@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R204
E-Mail : pongsiwa@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : phsukany@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์
ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยอณูพันธุวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : apiradee@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ธนวัน มังคละพฤกษ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : tanawan@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ธนิกานต์ สุวรรณโชติ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : thanikra@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ปนิตา ล้อมวงษ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : lpanita@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : -


อาจารย์ สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I108
E-Mail : panthipa@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R204
E-Mail : pannigan@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : pimsuda@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : watsawan@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : suppalak@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : -
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
E-Mail : sireepor@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : I401
E-Mail : suttinee@mut.ac.th


อาจารย์ สพ.ญ.สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R139
E-Mail : suvarin@mut.ac.th


อาจารย์ เอกธิดา ทองเด็จ
ตำแหน่งทางบริหาร : -
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน/สาขา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องพัก : R201
E-Mail : ekthida@mut.ac.th


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102