คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 

Energy Saving Activity of VET-MUT
โครงการกิจกรรมประหยัดพลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.

ที่มาของ ESA
       คำว่า ESA มาจาก Energy Saving Activity of Vet-Mut. (โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

มีทำไมและทำไมต้องมี? ESA!
       เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของมทางหาวิทยาลัยฯ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา และได้อนุมัติโดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของ ESA
  • ดำเนินนโยบายตามแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงาน
  • สื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
แผนงาน
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
  • รณรงค์การมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน
  • จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์


กิจกรรม ESA@VET-MUT
 โครงการปรับปรุงแปลงหญ้าและการทำปุ๋ยหมักประหยัดพลังงาน 20 ก.พ. 2561 | 11:28:13

 โครงการบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อผลิตแก๊ส LPG และบรรจุถัง 17 ธ.ค. 2557 | 10:57:22

 ESA-VETMUT ร่วมโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 5 พ.ย. 2556 | 13:56:15

 โครงการถังขยะรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก 6 ส.ค. 2556 | 11:23:08

 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ แด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 5 ส.ค. 2556 | 14:17:51

  ESA-VETMUT-55 ชาวมหานครพร้อมใจ ลดใช้พลังงาน 22 ก.พ. 2556 | 10:06:02

 ESA-VETMUT-55 Turn แอร์(กี่) to be energy save 22 ก.พ. 2556 | 10:04:25

 ESA-VETMUT-55 ปิดสวิทช์ และ ลดการใช้กระดาษชำระ 7 ก.พ. 2556 | 11:03:48

 ESA-VETMUT-55 ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วยเรา 7 ก.พ. 2556 | 11:03:39

 ESA-VETMUT-55 คุณจะรักษาโลกไว้ หรือ เผาโลกต่อไป 7 ก.พ. 2556 | 11:03:34

 ESA-VETMUT-55 Save Gasoline! 7 ก.พ. 2556 | 11:03:22

 ESA-VETMUT-55 Save Electricity Switch Off! 1 ก.พ. 2556 | 13:27:39

 ESA-VETMUT-55 ปิดก่อนไป ประหยัดไฟ ประหยัดเงิน 1 ก.พ. 2556 | 13:27:34

 ESA-VETMUT-55 ลดพลังงาน ลดการใช้ลิฟต์ 1 ก.พ. 2556 | 13:27:28

 ESA-VETMUT-55 ประหยัดซักนิด คิดซักหน่อย ใส่ใจเล็กน้อย เพื่อโลกของเรา 1 ก.พ. 2556 | 13:27:18

 ESA-VETMUT-55 ใช้บันไดแทนลิฟต์ ประหยัดไฟ เพื่อโลกของเรา 16 ม.ค. 2556 | 08:52:50

 ESA-VETMUT-55 ปิดไฟให้โลกสว่าง 24 ธ.ค. 2555 | 13:30:43

 ESA-VETMUT-55 ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น ช่วยกันประหยัดไฟ 24 ธ.ค. 2555 | 13:22:15

 ESA-VETMUT-55 ชาว MUT รวมใจใช้จักรยาน 21 ธ.ค. 2555 | 10:44:02

 ESA-VETMUT-55 ฉบับเดียวในโลก ก่อนโลกแตก ปี 2012 15 ธ.ค. 2555 | 12:07:52

 ESA-VETMUT-55 ปิดคอม ปิดแอร์ ปิดไฟ ไฟฟ้าอย่าใช้เพลิน ช่วยประหยัดไฟให้ม.เรา 15 ธ.ค. 2555 | 11:47:20

 ESA-VETMUT-55 ทางเดียวกันไปด้วยกัน มันส์กว่าเยอะ 15 ธ.ค. 2555 | 11:16:52

 ESA-VETMUT-55 วิธีง่ายๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน 29 พ.ย. 2555 | 15:02:26


TOP
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102