คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา ปณิธานฯ
โครงสร้างคณะฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
งานประชุมวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
VET-KM
VET-Newsletter
ติดต่อคณะ
ประวัติและผลงานคณะฯ 25 ปี
สมาคมศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง
ประกาศรับสมัครงาน

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ระเบียบดำเนินงานวิชาโครงการฯ
การสอบประเมินความรู้ ฯ
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
คณะกรรมการ คกส. มทม.
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 
หน่วยงานบริการวิชาการ
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
รพ.เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
องค์กรวิชาชีพ
สัตวแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ฯ
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 
 
 

ผู้บริหาร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-Mail : jatuporn@mut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม
ปริญญาเอก : Ph.D. (Veterinary Pathology) Institute of Pathology, The University of Veterinary Medicine Hannover Foundation, Hannover, Germany
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : D.V.M. Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

E-Mail : thanonsa@mut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์
ปริญญาเอก : ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : pannigan@mut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล
ปริญญาเอก : Dr. med. vet. The University of Veterinary Medicine Hannover Foundation, Hannover, Germany
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : D.V.M. Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand

E-Mail : grisada@mut.ac.th


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-Mail : weerapun@mut.ac.th


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์
ปริญญาเอก : ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : rsitthic@mut.ac.th


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์
ปริญญาเอก : อายุรศาสตร์เขตร้อน (Trop.Med.) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-Mail : wjitbanj@mut.ac.th


ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง
ปริญญาเอก : วท.ด. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : pdanai@mut.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-Mail : teerawat@mut.ac.th


หัวหน้าสาขาพรีคลีนิก
อาจารย์ ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล
ปริญญาเอก : ปร.ด. (Ph.D.) พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : วท.บ. Veterinary Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-Mail : ssunisa@mut.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาคลินิค
อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกันสดาร
ปริญญาเอก : PhD. University of Queensland,Australia
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

E-Mail : teerapol@mut.ac.th


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์
ปริญญาเอก : Ph.D. Veterinary Physiology Kitasato University, Japan
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : titaree@mut.ac.th


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
อาจารย์ น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : pthanako@mut.ac.th


ผู้อำนวยการคลังยาเวชภัณฑ์และสัตว์ทดลอง
อาจารย์ น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : anusorn@mut.ac.th


หัวหน้าศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
อาจารย์ น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์
ปริญญาเอก : Ph.D. in Veterinary Pathology, Kitasato University Graduated School of Veterinary Sciences, Japan
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : boonsriroj@hotmail.com


หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยอณูพันธุวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์
ปริญญาเอก : Dr.P.H. , Parasitology มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : สม. การวิจัยทางสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : สพ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-Mail : apiradee@mut.ac.th


หัวหน้าศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : -
ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

E-Mail : supphath@mut.ac.th


ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการจัดตารางการนำเสนอ
ดาวน์โหลดโลโก้
วิธีใช้ GoogleClassroom สำหรับ น.ศ.VET-Sdata
VET-VSPro
ระบบจัดการเอกสาร(อินทราเน็ต)

 
ประกาศภายใน
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คณะฯ
ประกาศนักศึกษา
ประกาศบุคลากร

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
สำนักทะเบียน
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักงานอาคารสถานที่ฯ
MUT-WEB Mail #04
MUT-KM
ตรวจสอบข้อมูลปฏิบัติงาน
MUT-ePort
สมุดโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันนวัตกรรมมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์


 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 02-988-3655 ต่อ 5102 โทรสาร ต่อ 5102