About  

History

เกี่ยวกับ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมทั้งบริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาสัตว์ป่วย ทั้งในและนอกสถานที่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตราซาวนด์ เป็นต้น อีกทั้งยัง ให้บริการย้ายฝากตัวอ่อนในโคและแพะ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาผสมติดยากและการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ทั้งนี้ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ ทำงานวิจัยและการค้นคว้าเพื่อพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ รวมถึงการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ จริงภายใต้การดูแลของนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล และคณาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะด้านอย่างใกล้ชิด