For Register:        For Research:  13th.mut.vac.2022@gmail.com

The Best award

13th MUT-VAC 2022 The Best Award

Poster Presentation

PP-01

การประเมินอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ Vet-Engineer MUT ในสุนัขและแมว

ธนสิทธิ์ สอนภู่1 กฤษณพงศ์ นันทศรี2 ภัทราวรีย์ เชง3 และสุนิษา ศิริมงคลวรกุล1,*

Poster

Poster Presentation

PP-02

การตรวจคุณลักษณะที่สังเกตได้ของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่สามารถสร้างเอมไซม์เบตา-แลคแทมเมสที่สามารถออกฤทธิ์ต่อยาปฏิชีวนะได้หลายชนิดในไก่เนื้อ

Wachirawit Chatmontee1, Kulchai Nakbubpa2, Sarut Muangsri2, Wipa Khiewsalab2, Suttitas Tongkamsai2,*

Poster

Poster Presentation

PP-03

รายงานสัตว์ป่วย: โรคไตวายเรื้อในแมว

เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์1,*กานต์รวี พลคำมาก2 ขวัญภิวรรณ บรรดิ2 จิดาภา คำแก่น2 พาณี พราหมโณ2 พิมพ์พิชชา เหมพิจิตร2 และ ภัทรวดี พ้นภัย2

Poster

Poster Presentation

PP-04

การศึกษาเบื้องต้นหาค่าเฉลี่ยความเป็นกรดเบสและอิเล็กโตรไลท์ จากหลอดเลือดดำของนกพิราบหางแพน

กฤษฎา ขำพูล1,* ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์1 และ มนตรี แสงลาภเจริญกิจ1

Poster

Poster Presentation

PP-05

การศึกษาย้อนหลังความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์อเมริกาในฟาร์มสุกรที่มีการใช้วัคซีนอย่างเข้มงวด

ทิพวัลย์ จันทะฟอง1,* และ นิรันดร์ เอกศิริ2

Poster

Poster Presentation

PP-06

ผลของการเสริมโคฟินในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนอาหารของโคขุนลูกผสมบราห์มัน

ปิยะรัฐ จันทร์อ่อน1,* ปวัสดา แสนล้อม1 สุธิษา มาเจริญ2 วิสูตร ไมตรีจิตต์2 และภูมพงศ์ บุญแสน2

Poster

Poster Presentation

PP-07

ความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำเตรียมเช็ดเต้านมต่อจำนวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่ผิวหัวนมโค

ศิริชัย เอียดมุสิก1,* ณัฐธิดา มั่นศักดิ์1 จิราวรรณ์ สอนพิชัย1 และอาทิตยา ชนะกุล1

Poster

Poster Presentation

PP-08

Poster Presentation

PP-09

รายงานสัตว์ป่วย: การรักษา high grade mast cell tumor ที่พบบริเวณขาหน้าขวาในสุนัขด้วยวิธีการตัดขาออกพร้อมกระดูกสะบัก

ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์1* สุนันทา พิมดา2 แพรวรรณ จันทร์ประทีป2 ณัจยา สายวุฒิ2

Poster

Poster Presentation

PP-10

รายงานสัตว์ป่วย : กลุ่มอาการฮอร์เนอร์ในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้ออักเสบแบบหลายตำแหน่ง

จิราภัส ช้างเยาว์1 ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์1 ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร1 และพุทธิพงศ์ เติมทอง1,*

Poster

Poster Presentation

PP-11

รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาการติดเชื้อราในช่องท้องของแมวพันธุ์เปอร์เซีย

ธนิกานต์ สุวรรณโชติ1 ยุทธศาสตร์ หลวงบุญ2

Poster

Poster Presentation

PP-12

การศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในการกำจัดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในหลอดทดลอง (In vitro)

เอกธิดา ทองเด็จ1,* สิทธิชน รัตนจันทร์2 และสำราญ บรรณจิระกุล3

Poster

Poster Presentation

PP-13

การตรวจหา Trypanosoma evansi ในเลือดม้า กระบือและช้าง โดยวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

ประดิษฐ์ แสงทอง1 คมสัน สัจจะสถาพร2และดานัย แสงทอง2*

Poster

Poster Presentation

PP-14

การจําแนก species ของ haemoplasma จํานวน 16 สายพันธุ์ที่พบในกระบือในประเทศไทยด้วยการใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนดการสร้าง 16SRNA

ประยุทธ แซ่โค้ว1* อินทิพร เพ็งรัตน์2 และ ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว3

Poster

Poster Presentation

PP-15

โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายผิดปกติแต่กำเนิดและการมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างในลูกแมวสายพันธุ์เมนคูน

สิรีภรณ์ ต้นทอง1,* ณภัทร นรากรมังคลา1 ชาครีย์ แวววีรคุปต์2 นิธิศ คงมั่น2 ศุภวิชญ์ จงพินิจ2 อมิตญา จันทวงษ์2 จุฑามณี ศรีศักดา2 และกัษมา เผือกแก้ว2

Poster

Poster Presentation

PP-16

การศึกษาเปรียบเทียบค่า Lenden-Speck-Quotient (LSQ) สำหรับการแบ่งเกรดซากสุกรในปัจจุบันและในอดีต

ภวิชย์พร จารุประกร1 สุดารัตน์ ผ่องแผ้ว2 อุดมลักษณ์ สวนาการณ์2 พิศลยา อินธิบาล1 รัชกฤช เลิศภัทรโกมล3 และจำลอง มิตรชาวไทย4,*

Poster

Poster Presentation

PP-17

รายงานสัตว์ป่วย: การใช้ porcine urinary bladder extracellular matrix grafts (ACell Vet® Corneal Discs) รักษา corneal sequestrum และ Indolent corneal ulcer ในแมวพันธุ์เปอร์เซีย

ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร1,* ณัฐวรรษ ฟุ้งเฟื่อง2 พีระพัฒน์ วิริยะอัตตสมบัติ2 ชินประภา ชูคำสัตย์2 กนกพร แสงคำสุข2 สรินญา ภูมิศิลา2 สไบเงิน สมสวย2 ชุติกาญจน์ สุดถนอม2

Poster