ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
แจ้งชื่อนักศึกษา
{ขั้นตอน 1 กรอกข้อมูล / ขั้นตอน 2 ตรวจสอบ ยืนยันและบันทึกข้อมูล}

* สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น!
รหัสนักศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล :

ระบุรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ (สามารถระบุแบบคร่าวได้) / ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม(ถ้ามี) :
เพิ่มข้อมูลใหม่
3.239.119.61
ศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102